Disclaimer

Vanaf dit schooljaar wordt www.mijn.verkeeropschool.be niet meer gebruikt. We verwijzen je graag door naar www.verkeeropschool.be.
Disclaimer

1. Gebruikersvoorwaarden

1.1 Het gebruik van de website http://mijn.verkeerskunde.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De VSV kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel de VSV hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De VSV kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met info@verkeerskunde.be.

1.3 De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van de VSV.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van de VSV, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VSV.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De VSV garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen de VSV en de beheerders van die sites.

1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van de VSV, moet u op voorhand contact opnemen met info@verkeerskunde.be

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 De VSV behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.